ما دولـت  کـه نه ، قــریـه کـه نه ، مــزرعــه کـه نه

حــتّی  طــویلـه ای به اســم اســرائیـل را هــم به مشــروعـیت قــبول نمی  کــنیم.

ســیّـد  حــســن نـصــرالله